Esteu aquí

Celebració sessió plenària extraordinària el proper dijous dia 3 de febrer a les 20:00 hores


ARXIUS RELACIONATS


01 febrer 2022
Alcaldia

El proper dijous dia 3 de febrer, a les 20:00 hores, l’Ajuntament de L’Aldea celebrarà sessió extraordinària del Ple per mitjans telemàtics.

El ple serà gravat i retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de L’Aldea en el següent enllaç.

També serà retransmès, com es fa habitualment per Antena Aldaia.

L’ordre del dia és el següent:

 

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2021.

2n.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2022   de les Normes Subsidiàries de Planejament de L’Aldea referent a usos de càmping en sòl no urbanitzable. Núm. Exp.: 2021/312.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2/2022  de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de l’Aldea referent a carrer General Prim. Núm. Exp.: 2022/100

4t.- Proposta d'acord de l'Ajuntament de l'Aldea sobre increment retributiu del personal de l'exercici 2022. Núm. Exp.: 2022/33.

5è.- Donar compte de l’informe Anual de Morositat 2021. Núm. Exp.: 2021/494.

6è.- Donar compte de l’informe corresponent a l’auditoria del registre de factures de l’exercici 2020. Núm. Exp.: 2022/30.

7è.- Donar compte de l’informe del Pla Anual de control Financer exercici 2022. Núm. Exp.: 2022/61.