Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

Sessió Plenària Ordinària 29 de desembre de 2017


ARXIUS RELACIONATS


Notícia publicada el 22 d'desembre de 2017

 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2017 A LES 20:00 HORES QUE ES DESENVOLUPARÀ D’ACORD AMB EL SEGÜENT:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de l’acta de sessió anterior de data 21 de setembre de 2017, 25 d’octubre de 2017, 2 de novembre de 2017 i 23 de novembre de 2017.

PART RESOLUTIVA

2n.- Aprovació del Pressupost Municipal 2018 i plantilla de personal.

3r.- Proposta d’acord sobre la declaració de caducitat del procediment d’atermenament del camí Paracotes, amb número d’expedient 409/2017.

4t.- Proposta d’acord sobre baixa de l’Ajuntament de l’Aldea de la Federació de Municipis de Catalunya.

5è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una modificació en l’annex del reglament municipal regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals de l’Ajuntament de l’Aldea.

6è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial d’una nova ordenança municipal reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea.

7è.- Proposta d’acord sobre aprovació provisional d’una nova Ordenança Fiscal  reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament. (1’5%).

8è.- Proposta d’acord sobre modificació núm. 2/2017 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de l’Aldea.

9è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació de la relació definitiva de béns i drets a expropiar en el marc de l’expedient d’expropiació forçosa de terrenys de l’antiga via fèrria (ADIF).

10è.- Proposta d’acord relativa a la fixació del just preu per mutu acord dels terrenys de l’antiga via fèrria adquirits per expropiació. (ADIF).

11è.- Proposicions urgents.

12è.- Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament sobre presa de coneixement de la renúncia de la regidora Sra. Yolanda Tomàs Ferré.

PART DE CONTROL

13è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia (2017/374 al 2017/509).

14è.- Informes d’Alcaldia.

15è.- Precs i Preguntes.

COMPARTEIX!