Esteu aquí

Comissió especial de comptes

Correspon a la Comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sense perjudici de les quals corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.

 

Actualment, a l'Ajuntament de L’Aldea la Comissió Especial de Comptes està presidida per l’Alcalde i integrada pel portaveu del Grup Municipal Junts per L'Aldea i per la portaveu del Grup Municipal AeP-ERC-AM, i funciona pel sistema de vot ponderat.