Esteu aquí

Decrets

Número de Decret Data del decret Títol del Decret
2023/001 04-01-2023 Decret Alcaldia bestreta paga extra juny - ASB
2023/002 05-01-2023 Decret d'aprovació del contracte menor de Xiriparc SL, de mobiliari per a la nit de fi d'any.
2023/003 05-01-2023 Decret d'aprovació del contracte menor amb Fatsini SL, per al lloguer d'una màquina de calefacció per a la nit de fi d'any.
2023/004 09-01-2023 Decret alcaldía concessió bestreta de la paga extra del juny - FPP
2023/005 09-01-2023 Decret pagament de factures relació T-2023-1 de 09-01-2023
2023/006 09-01-2023 Decret d'aprovació del contracte menor d'Ebrealarmes SL, de manteniment anual de connexió a la central receptora d'alarmes.
2023/007 09-01-2023 Decret de Delegacio de funcions en Josep Franch per boda Civil
2023/008 10-01-2023 Decret d'aprovació del contracte menor d'Actiesport Management SL, de l'esplai de Nadal 2022-2023.
2023/009 11-01-2023 Decret Alcaldía retribucions anuals treballadors 2023
2023/010 12-01-2023 Decret de convocatoria CS 19-01-2023